Työntekijät

Bargit

Arla Magga
Hankekoordinaattori

Mun lean Guhtur Jovnna Seija Arla. Lean Anáris eret ja ássan maŋimus guhtta jagi Oulus. Lean studeren Oulu universitehta Giellagas-instituhtas váldoávnnasin davvisámegiella. Jođán Anáris dávjá bargguid ja iešguđegelágan dáhpáhusaid dihte. In leat iešalddes goassege dovdan ahte livččen fárren doppe eret. Váldobarggu lassin barggan siidodoaibmasaš jorgaleaddjin ja dulkan. Astoáiggistan mun čuoiggan, murjen ja duddjostalan. Jáhkán ahte fárren ruovttoluotta davás lagamus jagiin.

Olen Arla Magga, kotoisin Inarista ja asunut viimeiset kuusi vuotta Oulussa. Olen opiskellut Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa pääaineenani pohjoissaamen kieli. Kuljen Inarissa kuitenkin paljon töiden ja erilaisten tapahtumien takia. Henkinen välimatka kotiin on lyhyt, ja niin se taitaa olla usein pohjoisessa, missä vain kilometrit ovat pitkiä. Päätyöni ohessa teen sivutöitä kääntäjänä ja tulkkina. Vapaa-ajallani hiihdän, marjastan ja opettelen käsitöiden tekoa. Uskon muuttavani takaisin pohjoiseen lähivuosina.

 

Hanna Helander
Projektipäällikkö

 

Mun lean Elle Biehtár Arvo Hanna. Barggan sámegielaid gáiddusoahpahusfidnus prošeaktahoavdan. Sirdásin bargui Ohcejohnjálmmi skuvllas rektora barggus. Lean studeren eatnigiela ja girjjálašvuođa oahpaheaddjin Helssega universitehtas ja lean bargan oahpaheaddjin Helssegis vihtta jagi. Go orron Helssegis, ovddidin sámegielaid oahpaheapmi City-Sámi -searvvis. Dan bokte máŋga oahppi ja váhnema dán fitnus leatge jo munnje oahppásat. Lean oahpahallan davvisámegiela Oulu universitehtas Giellagas-instituhtas ja Sámi Allaskuvllas. Čálán maid nákkosgirjji Giellagas-instituhttii máinnasárbevierru geavaheamis sámi bajásgeassimis. Lea illu bargagoahtit dan dehálaš fitnus, mii dahká vejolažžan lohkat sámegiela vuođđoskuvllas ja logahagas miehtá Suoma.

Olen Hanna Helander ja työskentelen saamen kielten etäopetushankkeessa projektipäällikkönä. Siirryin tehtävään Utsjokisuun koulun rehtorin tehtävistä. Tällä hetkellä asun Inarissa. Olen valmistunut äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi Helsingin yliopistossa ja työskentelin opettajana Helsingissä viisi vuotta.  Helsingissä asuessani edistin saamen opetuksen asioita City-Sámit ry:n kautta, joten moni hankkeessa opiskeleva oppilas ja vanhempi ovatkin jo tuttuja niiltä ajoilta. Olen opiskellut pohjoissaamea Oulun yliopistossa Giellagas-instituutissa ja Sámi Allaskuvlassa. Teen myös väitöskirjaa tarinankerronnasta saamelaisessa kasvatuksessa Giellagas-instituuttiin. On ilo aloittaa tässä tärkeässä hankkeessa, joka mahdollistaa saamen kielten opiskelun perusopetuksessa ja lukiossa koko Suomessa.

Arla Magga
Projektikoordinaattori

Mun lean Guhtur Jovnna Seija Arla. Lean Anáris eret ja lean ássan maŋimus gávcci jagi Oulus. Lean studeren Oulu universitehta Giellagas-instituhtas váldoávnnasin davvisámegiella. Váldobarggu lassin barggan siidodoaibmasaš jorgaleaddjin ja dulkan, ja lean maid čađahan auktoriserejuvvon jorgaleaddji dutkosa. Lean leamašan moadde jagi mielde searvedoaimmas, Oulu Sámit -searvvis, ja beassan ovddidit sámiid áššiid maiddái dan bokte. Vaikko lean ássan Oulus oalle guhká, de jođán Anáris hui dávjá bargguid ja iešguđegelágan dáhpáhusaid dihte. Astoáiggistan mun čuoiggan, murjen ja duddjostalan. Áibbašan davás ja jáhkán ahte fárren dohko ruovttoluotta muhtin jagi geažes.

Olen Arla Magga, kotoisin Inarista ja asunut viimeiset kahdeksan vuotta Oulussa. Olen valmistunut Oulun yliopiston Giellagas-instituutista pääaineenani pohjoissaamen kieli. Päätyöni ohessa teen sivutöitä kääntäjänä ja tulkkina, ja olenkin suorittanut auktoriosoidun kääntäjän tutkinnon. Olen muutaman vuoden päässyt edistämään saamelaisten asioita myös yhdistystoiminnan kautta, Oulun saamelaisyhdistyksessä Oulu Sámit. Vaikka olenkin asunut Oulussa pitkään, niin kuljen Inarissa paljon töiden ja erilaisten tapahtumien takia. Vapaa-ajallani hiihdän, marjastan ja opettelen käsitöiden tekoa. Mieleni kaipaa jatkuvasti pohjoiseen, ja uskonkin muuttavani sinne takaisin lähivuosina.

 

Ulla Aikio-Puoskari
Saamelaiskäräjien koulutussihteeri

Lean Gáppe Piera Jovnna Ulla, eret Soađegili Vuohčus ja lean bargan Sámedikki skuvlenčállin ja jođihan dan skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahaga dan álggu, jagi 1997 rájes. Mu ruoktu lea Soađegili girkosiiddas ja bargosadji Anára Sajosis. Dát gáiddusfidnu lea áidnalunddot: rahpat dáinna vejolašvuođaid sámegielaid oahpahussii sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde. Mu bargguide dán fitnus gullet ee. oktavuođat Oahpahusráđđehussii ja Oahpahus- ja kulturministeriijai, maiguin ráđđádallat oahpahusa ruhtadeamis, láhkaásaheamis, oahppoplánas ja das, man láhkái sámegielaid gáiddusoahpahusa lea vejolaš oažžut bistevaš doaibman.

Olen Ulla Aikio-Puoskari, kotoisin Sodankylän Vuotsosta ja olen työskennellyt Saamelaiskäräjien koulutussihteerinä ja johtanut sen koulutus- ja oppimateriaalitoimistoa sen alusta alkaen, vuodesta 1997. Kotini on Sodankylän kirkonkylässä ja käyn töissä Inarin Sajoksessa. Tämä etähanke on aivan ainutlaatuinen: avaamme sen avulla mahdollisuuksia saamen kielten opetukselle kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Tehtäviini hankkeessa kuuluvat mm. yhteydet Opetushallitukseen ja Opetus- ja kulttuuriministeriöön, joiden kanssa neuvottelemme opetuksen rahoituksesta, lainsäädännöstä, opetussuunnitelmasta ja siitä, miten saamen kielten etäopetus saataisiin vakinaistettua.