top of page

Opetussuunnitelmat
Máttááttâsvuáváámeh – Mättʼtõsplaan – Oahppoplánat

Opetuksen tehtävä ja tavoite

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeessa annetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta täydentävää saamen kielten opetusta inarinsaamessa, koltansaamessa ja pohjoissaamessa.

 

Saamen kielen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Saamen kielen opetuksen avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan ja saamelaiskulttuurin tutntemusta. Jokainen opetusryhmä pääsee lukuvuosittain kulttuurivierailulle tai saa virtuaaliluokkaan kulttuurivierailijaksi saamelaistaiteilijan, -kirjailijan, -artistin, tarinankertojan tai muun saamelaiskulttuurin asiantuntijan.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan saamen kielen kehitystä yhteistyössä kodin ja oman koulun kanssa. Kaikessa opetuksessa huomioidaan oppilaiden kielitaustan heterogeenisuus. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä edistetään lukukausittain pidettävien vanhempainiltojen kautta, joihin kutsutaan myös oppilaan omien koulujen työntekijät mukaan.

Osallistumistodistus
Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus perusopetusta täydentävän saamen kielen opiskelusta, mikäli oppilas on osallistunut opetukseen vähintään 70 % oppitunneista. Todistukseen merkitään sanallinen arvio vuosiluokilla 1–3 ja numeroarvosana vuosiluokilla 4–9. Esiopetuksen oppilaan todistus sisältää yleiskuvauksen toteutuneesta opetuksesta. Lukion opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opiskelusta. 

Opetuksen sisällöistä ja arvioinnista tarkemmin:

bottom of page